Glückwünsche / Persönliches

Veröffentlicht am: 11.10.2017

Artikelbeschreibung

Da
nksagu ng!
Al le,die unszu unsererGo ldho chzeitmi t
Gl ückw ünsche nun dGe sche nk en erfreu tha ben,
sa ge nwi rhi erm itvielen Dank.
Ein besond erer Da nk giltdem Kirche nc ho rfü rdie
fe ier liche Gestal tu ng der hl.Me sse.
Ma tthi as u.Ann a-Maria (A nn em ie) Pütz
Wa lber be rg,im Oktob er201 7